Leadership-Circle-logo-3c

Logo for Avivo's Leadership Circle.

Avivo